Regulamin Hotelu

MANSOR HOTEL || Ząbki | Warszawa | Mazowieckie |

     W trosce o zapewnienie naszym Gościom spokojnego i bezpiecznego pobytu w Hotelu Mansor uprzejmie prosimy o zapoznanie się i przestrzeganie poniższego regulaminu.

§1 PRZEDMIOT REGULAMINU

 1. Regulamin określa zasady świadczenia usług, odpowiedzialności oraz przebywania na terenie Hotelu i jest integralną częścią umowy, do której zawarcia dochodzi poprzez podpisanie karty meldunkowej, jak również poprzez dokonanie rezerwacji lub zapłatę zaliczki lub całej należności za pobyt w Hotelu. Dokonując ww. czynności, Gość potwierdza, iż zapoznał się i akceptuje warunki Regulaminu.
 2. Regulamin obowiązuje wszystkich Gości przebywających na terenie Hotelu Mansor.

§2 REZERWACJA I MELDUNEK

 1. Podstawą do zameldowania Gościa jest okazanie pracownikowi Recepcji dokumentu tożsamości ze zdjęciem oraz podpisanie karty meldunkowej. W przypadku odmowy okazania dokumentu w sposób umożliwiający zameldowanie Recepcjonista ma obowiązek odmówić wydania klucza do pokoju.
 2. W karcie meldunkowej Gość osobiście wpisuje swoje imię i nazwisko oraz składa podpis. Na życzenie Gościa Recepcjonista ma obowiązek pozostałe dane meldunkowe wpisać samodzielnie z dokumentu tożsamości, który w tym celu Gość może pozostawić w Recepcji.
 3. Najmujący pokój Gość nie może przekazywać pokoju innym osobom, nawet gdy nie upłynęła doba za którą uiścił opłatę.
 4. Osoby niezameldowane mogą przebywać w pokoju hotelowym w godzinach od 7.00 do 22.00.
 5. Przebywanie osób niezameldowanych w pokoju hotelowym Gościa
  po godzinie 22.00 jest równoznaczne z wyrażeniem zgody przez najmującego pokój Gościa na odpłatne dokwaterowanie mu tych osób do pokoju. Dokwaterowanie każdej osoby nastąpi według aktualnej ceny dostawki dla osoby dorosłej, koszt dostawki za każdą dodatkową osobę to 150 zł.

§3 DOBA HOTELOWA

 1. Pokój w hotelu wynajmowany jest na doby hotelowe.
 2. Doba hotelowa trwa od godziny 14.00 do godziny 12.00 dnia następnego. 
 3. Jeżeli Gość nie określi czasu pobytu, przyjmuje się, że pokój został wynajęty na jedną dobę.
 4. Życzenie przedłużenia pobytu poza okres wskazany w dniu przybycia, Gość powinien zgłosić w Recepcji do godziny 9.00 dnia, w którym upływa termin pobytu. Hotel może nie uwzględnić życzenia przedłużenia pobytu w przypadku  wykorzystania wszystkich miejsc noclegowych (pokoi) lub w przypadku Gości nie przestrzegających obowiązującego regulaminu.
 5. Koszt przedłużenia pobytu do godziny 16:00 to 50 zł.
 6. Koszt wcześniejszego zameldowania w dniu przyjazdu to 50 zł.
 7. Pozostanie w pokoju lub pozostawienie rzeczy po godzinie 12.00 jest traktowane jako przedłużenie pobytu.
 8. W przypadku, gdy Gość opuści pokój po godzinie 12.00 – program komputerowy Recepcji naliczy opłatę za kolejną dobę wynajmu pokoju według ceny dnia.

§4  CISZA NOCNA      

W hotelu obowiązuje cisza nocna od godz. 22:00 do 6:00 dnia następnego.

 

§5 POBYT DZIECI  

 1. Przez cały czas pobytu w hotelu dzieci poniżej 13 lat muszą znajdować się pod stałą opieką i nadzorem osób dorosłych. Za zachowania dzieci, w tym poczynione uszkodzenia i lub szkody odpowiadają opiekunowie prawni dzieci.
 2. Dla najmłodszych, na życzenie oferujemy łóżeczka dziecięce wraz z pościelą dziecięcą. Wymagana jest wcześniejsza rezerwacja. Koszt łóżeczka to 20 zł.
 3. Pobyt dziecka w wieku 0-5 lat bez dostawki jest bezpłatny.  
 4. Nocleg dziecka w wieku 6-12 lat jest bezpłatny, jeżeli dziecko nie potrzebuje dostawki w postaci pełnowymiarowego łóżka. Koszt śniadania wynosi 40 zł. Koszt dostawki dla dziecka wynosi 80 zł.
 5. Dzieci powyżej 12 lat traktowane są jak osoby dorosłe.

§6 USŁUGI

 1. Hotel świadczy usługi zgodnie ze swoją kategorią i standardem.
 2. W przypadku zastrzeżeń dotyczących jakości usług Gość jest proszony o niezwłoczne ich zgłaszanie do Recepcji, co umożliwi pracownikom poprawę standardu świadczonych usług.
 3. Hotel ma obowiązek zapewnić Gościom:
 1. warunki do pełnego i nieskrępowanego wypoczynku,
 2. bezpieczeństwo pobytu, w tym bezpieczeństwo zachowania w tajemnicy informacji o Gościu,
 3. profesjonalną i uprzejmą obsługę w zakresie wszystkich usług świadczonych w Hotelu,
 4. sprzątanie pokoju i wykonywanie niezbędnych napraw urządzeń podczas nieobecności Gościa, a w jego obecności tylko wówczas, gdy wyrazi takie życzenie.
 1. Dodatkowo na życzenie Gościa, Hotel świadczy nieodpłatnie następujące usługi:
 1. udzielanie informacji związanych z pobytem i podróżą,
 2. budzenie o wyznaczonej godzinie,
 3. zamawianie taksówki.

§7 ODPOWIEDZIALNOŚĆ GOŚCI

 1. Dzieci poniżej 13 roku życia powinny znajdować się na terenie Hotelu pod stałym nadzorem opiekunów prawnych. Opiekunowie prawni ponoszą odpowiedzialność materialną za wszelkie szkody powstałe w wyniku działania dzieci.
 2. Gość hotelowy ponosi pełną odpowiedzialność materialną za wszelkiego rodzaju uszkodzenia lub zniszczenia wyposażenia i urządzeń technicznych Hotelu, powstałe z jego winy lub z winy odwiedzających go osób. Hotel zastrzega sobie możliwość obciążenia karty kredytowej Gościa za wyrządzone szkody po jego wyjeździe.
 3. W przypadku naruszenia postanowień Regulaminu, Hotel może odmówić świadczenia usług osobie, która je narusza. Osoba taka jest zobowiązana do niezwłocznego zastosowania się do żądań Hotelu, uregulowania należności za dotychczasowe świadczenia, do zapłaty za ewentualne zniszczenia oraz do opuszczenia Hotelu.
 4. Każdorazowo Gość opuszczający pokój, ze względów bezpieczeństwa, powinien wyłączyć telewizor, zgasić światło, zakręcić krany oraz zamknąć drzwi na klucz.

§8 ODPOWIEDZIALNOŚĆ HOTELU

 1. Gość powinien zawiadomić Recepcję o wystąpieniu szkody niezwłocznie po jej stwierdzeniu.
 2. Hotel nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia i utratę samochodu lub innego pojazdu należącego do Gościa, przedmiotów w nim pozostawionych oraz żywych zwierząt, niezależnie od tego, czy pojazdy te zostały zaparkowane na parkingu hotelowym czy poza terenem Hotelu.

§9 ZWROT RZECZY POZOSTAWIONYCH

 1. Przedmioty osobistego użytku, pozostawione w pokoju hotelowym przez wyjeżdżającego Gościa, będą odesłane na wskazany przez Gościa adres na jego koszt.
 2. W przypadku nie otrzymania od Gościa  dyspozycji odesłania pozostawionych rzeczy, Hotel przechowa powyższe przedmioty na koszt właściciela przez okres jednego miesiąca, a po upływie tego okresu przedmioty te przejdą na własność Hotelu.

§10 WARUNKI REZERWACJI

 1. W przypadku rezerwacji gwarantowanej, tj. potwierdzonej kartą kredytową, przelewem bankowym lub gotówką opłacie podlega cały pobyt Gościa. 
 2. W przypadku rezerwacji niegwarantowanej, tj. niepotwierdzonej ani kartą kredytową, przelewem bankowym lub gotówką pokój zarezerwowany jest dla Zamawiającego do godziny 16:00 w dniu przyjazdu i po tej godzinie może zostać sprzedany.

§11 POSTANOWIENIA DODATKOWE

 1. W Hotelu, w tym – w pokojach hotelowych, obowiązuje całkowity zakaz spożywania wyrobów tytoniowych i papierosów elektronicznych, poza wyznaczonymi miejscami na zewnątrz Hotelu, w specjalnie wyznaczonym do tego celu. Hotel nie posiada pokoi dla osób palących.
 2. Złamanie zakazu palenia papierosów i wyrobów tytoniowych w pokoju hotelowym jest równoznaczne z wyrażeniem przez najmującego pokój gościa zgody na pokrycie kosztów dearomatyzacji pokoju w wysokości 500 zł.
 3. Ze względu na bezpieczeństwo pożarowe zabronione jest używanie w pokojach hotelowych i innych pomieszczeniach grzałek i innych urządzeń elektrycznych, nie stanowiących wyposażenia tych pomieszczeń. Powyższe nie dotyczy ładowarek i zasilaczy urządzeń RTV oraz komputerowych.
  Ze względu na bezpieczeństwo pożarowe zabronione jest używanie w pokojach hotelowych i innych pomieszczeniach otwartego ognia w jakiejkolwiek postaci.
 4. Gość jest obowiązany do stosownego, kulturalnego zachowania w stosunku do personelu hotelowego, jak również w stosunku do innych Gości. Personel hotelu może odmówić obsłużenia Gościa, który zachowuje się agresywnie lub niekulturalnie, w szczególności gdy narusza nietykalność cielesną, znieważa, pomawia, ubliża lub nachalnie narzuca się innym osobom w jakikolwiek sposób, a także gdy nie posiada stosownego odzienia.
 5. Nieskorzystanie z usługi zamówionej przez Gościa, nadal zobowiązuje go do uiszczenia opłaty.
 6. Hotel może odmówić przyjęcia Gościa, który podczas poprzedniego pobytu rażąco naruszył regulamin.
 

Życzymy Państwu miłego pobytu.